piątek, 22 maja 2015

It gets bedspread!

I thought that I would never start to sew this quilt, but today my children are at grandmother so I have empty home, a lot of time and CALM!
No one shouts, no arguing.

Myśłałam, że już nigdy nie zacznę szyć tej narzuty, ale dzisiaj dzieci są u babci, więc mam pusty dom, dużo czasu i SPOKÓJ!
Nikt nie krzyczy, nie kłoci się, nic ode mnie nie chce. Cudownie!!!


I know - pictures isn't good, but next time it will be better :).

Wiem, zdjęcie nie jest dobre, ale następnym razem będzie lepsze :).

So beautifull azaleas I have in my garden this year.

A takie piękne w tym roku mam azalie w ogrodzie.

Above I've wrote that "next time pictures will be better". So now this is "the next time" :). During the last 2 hours I stitched my all pieces of fabric. And here You are! My new patchwork.

Powyżej napisałam, że "następnym razem zdjęcia będą lepsze". Teraz właśnie jest ten "następny raz". Przez ostatnie dwie godziny pozszywałam wszystkie kawałki mateiałów. I oto jest! Mój nowy patchwork.

poniedziałek, 18 maja 2015

Dreamcatcher again

Last year I made dreamcatcher for my friend (on 40th birthday) . This time I made it for her daughter, who ended 5 years last thursday.

W zeszłym roku zrobiłam łapacz snów dla mojej koleżanki (na 40-te urodziny). Tym razem zrobiłam go dla jej córki, która skończyła w czwartek 5 lat.piątek, 15 maja 2015

Father owl :)

Few days ago I showed You owl's pictures: bigger and smaller, mother and child. Today I'll show You the father of this family :).

Kilka dni temu pokazałam Wam zdjęcia sów: większej i mniejszej, matki i dziecka. Dzisiaj pokażę Wam ojca tej rodziny :).


Today I have all day for sewing . Happiness!!!

Dziś mam cały dzień na szycie. Szczęśliwość!!!!

poniedziałek, 4 maja 2015

Curved lines

Ha! I've made today my first curved lines! Of course I tried many times sew these lines before I did it, but my efforts have been a success :). I used the tutorial from Pile Of Fabric blog. How to perform curved lines is described very clearly but if You read it carefully :). I didn't do it and I made mistakes - again and again :).
But in the end it all worked out!

Ha! Zrobiłam dziś moje pierwsze "krzywe" linie! Oczywiście próbowałam je uszyć kilka razy zanim mi się udało, ale moje wysiłki zakończyły się sukcesem :). Korzystałam z tutorialu zamieszczonego na blogu Pile Of Fabric. Sposób wykonania "krzywych" lini jest bardzo prosty, ale pod warunkiem, że się wszysko uważnie przeczyta :). Nie zrobiłam tego od razu i robiłam wciąż te same błędy :).
Ale ostatecznie wszystko się udało!
niedziela, 3 maja 2015

White stones :)


White stones? No. These are vegan meringues (there will be new definition in dictionary :-) ). These sweets are made with water which remains after cooking beans (not whites of eggs) and sugar. Easy to do and good taste.

Białe kaminie? Nie. To wegańskie bezy (powinna być nowa definicja w słowniku :) ). Zrobione z wody, która pozostaje z gotowania fasoli ( nie białek) i cukru. Proste w wykonaniu i smakują dobrze.


Yet garland and small gift is ready!

Jeszcze girlanda i mały podarunek gotowy! 

sobota, 2 maja 2015

Owls and rainbow mini (?) quilt


Owls are present form little lady who will come to the world from few days :).

Sowy są prezentem dla młodej damy, która przyjdzie na ten świat za kilka dni :).

 There are some pictures my rainbow mini quilt which I finished week ago. This quilt is made from two parts which will be lie on windowsill, next to each other (the windowsill has 2,4 meter!). Unfortunately I don't have any pictures with two parts of quilt laying together :(.

Trochę zdjęć mojego tęczowego quiltu, który skończyłam tydzień temu. Quilt składa się z dwóch części, które będą leżały obok siebie na parapecie okiennym (parapet ma 2,4 metra!).
Niestety nie posiadam żadnych zdjęć dwóch części quiltu leżących razem :(.