sobota, 24 października 2015

piątek, 23 października 2015

The front of new quilt is ready! Tomorrow I would like to start quilting. I haven't had any idea yet which pattern I'll use, but I think about circles. We will see tomorrow.

Przód nowej narzuty jest już gotowy! Jutro chciałabym zacząć pikować. Nie mam jeszcze pomysłu na wzór pikowania,ale myślę o okręgach. Zobaczy się jutro.

Last picture showes fabric which will be used on backing. It's very gentle and soft flannel.

Ostatnie zdjęcie pokazuje materiał z jakiego będzie wykonany spód narzuty. To bardzo delikatna i miękka w dotyku flanela.


poniedziałek, 19 października 2015

Autumn mini curtain

This mini curtain will be hung in children room. And because my friend  (for whom I'm sewing) likes triangles and strong colours I've decided that triangles will be good in this project (I think that cat likes triangles too :) ).
Tomorrow I'll come back to my "tree" bedspread. I'm missing it :).

Ta mini zasłonka zawiśnie w dziecięcym pokoju. A ponieważ koleżanka, dla której szyję, lubi trójkąty i mocne kolory postanowiłam, że trójkąty będą dobre w tym projekcie (kotu się chyba też podobają :) ).
A jutro wracam do mojej "drzewnej" narzuty. Stęskniłam się już za nią :).

czwartek, 15 października 2015

Small pouch

I'm so happy today because I've finished one project which  I was sewing during last week: covers for poufs. It was hard for me because I had terrible headache for a few days. But now I can return to my own projects.


Jestem naprawdę szczęśliwa, bo skończyłam dzisiaj jedno szycie, nad którym męczyłam się przez ostatni tydzień. Szyłam pokrowce na pufy. Było ciężko, bo cały czas bolała mnie bardzo głowa,a to nie sprzyja czemukolwiek. Ale cieszę się, bo mogę wrócić do swoich projektów.
On Monday, the first snow fell. Rather it was rain with snow, but there was a little "white" on a ground and kids were very happy :). And then I sewed a small pouch :).

W poniedziałek spadł pierwszy śnieg. Raczej był to deszcz ze śniegiem, ale trochę "białego" osadzało się na ziemi i dzieciaki były szczęśliwe :). A ja uszyłam wtedy mały portfelik :).


 

czwartek, 8 października 2015

Little happiness

 Little happiness today: two new feet to my sewing machine. Piping foot and concealed zipper foot.

 Trochę radości dzisiaj: dwie nowe stopki do maszyny. Stopka do wszywania wypustek i zamków krytych.

Last friday and saturday I was in Tatra mountains. It was  beautiful hike: sun, sky without any clouds and amazing views! During two days I walked about 30 km. Quite a lot, I think, but it was worth it.

W piątek i sobotę byłam w Tatrach. To było piękna wycieczka: słońce, niebo bez ani jednej chmury i niesamowite widoki! W czasie tych dwóch dni przeszłam prawie 30 km. Dość dużo, tak myślę, ale było warto.


And the most amazing was sky during the night. Million stars, the Milky Way....... Mhhh... There was beautiful.

A najbardziej niesamowite było niebo nocą. Miliony gwiazd, Droga Mleczna ...... Mhhh... Było pięknie.