piątek, 24 lipca 2015

Vacations tomorrow!

During the last week I was tring to finish sew a lot of things but I had so little time. Sewing intertwined packing up, making purchases and quarrels with children :(. "A wonderful time". It all this to start vacation tomorrow! Yes, tomorrow at this time I'll be away from home. I'm going to practice joga and relax (that by next week) and then I'm going to relax by the Baltic sea (almost two weeks). Wonderful!

Przez ostatni tydzień próbowałam skończyć szyć wiele rzeczy, ale miałam mało czasu. Szycie przeplatałam pakowaniem się, robieniem zakupów i kłótniami z dziećmi :(. "Piekny czas". To wszystko po to żeby jutro rozpocząć wakacje!!!! Tak, jutro o tej porze będę daleko od domu. Zamierzam ćwiczyć jogę i się relaksować (to przez tydzień), a potem będę się relaksować nad bałtykiem (prawie dwa tygodnie). Pięknie!
I've sewed yet dress for my daughter, top for me and something to wear a sword on his back - for my son.
And next three weeks without a sewing machine!!!!

Uszyłam jeszcze sukienke dla córki, koszulkę dla mnie i coś do noszenia miecza dla mojego syna.
I  następne trzy tygodnie bez maszyny!!!!
 

wtorek, 21 lipca 2015

Under the disposal of excess fabrics from my "wardrobe" I sewed today colorful canopy. Maybe he isn't perfect but he provides protection from the sun.

W ramach usuwania nadmiaru tkanin z mojej szafy uszyłam dzisiaj  kolorowy baldachim. Może nie jest perfekcyjny, ale daje ochronę przed słońcem. 


Maybe next year I will change remaining canopies on a colorful....

Może w przyszłym roku wymienię pozostałe baldachimy na kolorowe.... 
Today (maybe yesterday because now is after midnight) I tried to finish my various small projects. I did a little bit but not as much as I wanted. I can't sewing for a long time because children always want something for me or they argue. It's horrible! But I made big owl (I haven't filled her yet), roller bag and small curtain on the window to the bathroom.

sobota, 18 lipca 2015

"Splash stone"

Yesterday I let out into the world another quilt. Quilting lines look like circles on the water when you throw the stone. It was very hard to quilt them (especially in the center) because quilt is big and very heavy (I used the material which is not an ordinary cotton), but I managed to!

Wczoraj wypuściłam w świat kolejną narzutę. Linie pikowania wyglądają jak okręgi na wodzie kiedy wrzucisz do niej kamień. Ciężko było je wypikować (w szczególności w środku), bo narzuta jest duża i bardzo ciężka (użyty materiał nie jest zwykłą bawełną), ale udało się!
piątek, 17 lipca 2015

Birds again

Yesterday at night I was sewing coat for a horse. Yes, for a horse! My daughter's friend loves horses and a lot of time spends with them (she has her own horse). Today, at her stud, she has something like costume party where the horses will be dressed up. It's a little strange but maybe I may not know :).

Wczoraj w nocy szyłam płaszcz dla konia. Tak, dla konia! Przyjaciółka mojej córki kocha konie i spędza z nimi mnóstwo czasu (nawet ma swojego konia). Dzisiaj w stadninie ma coś jakby bal przebierańców, w którym przebrane będą konie. Trochę dziwne, ale ja się pewnie nie znam :).


 

niedziela, 12 lipca 2015

Birthday time

Tomorrow my daugter has birthday but we started celebrate yesterday and will finish tomorrow :). Yesterday her guests were friends from scholl class. Fortunately the weather was very good so party took place in the garden. Children was running, shouting and doing what they want. There was birthday cake, cookies and presents for Michalina but also for our litlle guests :).

Jutro moja córka obchodzi urodziny, ale my zaczęliśmy świętować wczoraj i skończymy jutro :). Wczoraj gośćmi były koleżanki ze szkoły. Na szczęście pogoda była ładna ,  więc impreza odbywała się w ogrodzie. Dzieciaki biegały, krzyczały i robiły co chciały. Był tort, ciasteczka i prezenty: zarówno dla Michaliny jak i dla małych gości :).

Today our guests will be grandparents and tomorrow will come our friends (every occasion is good to meet) :).

Dzisiaj naszymi gośćmi będą dziadki, a jutro przyjdą nasi przyjaciele (każda okazja jest dobra żeby się spotkać :) ).

środa, 8 lipca 2015

American owls

"American owls" are prepared to fly to USA  :).

"Amerykańskie sowy" są przygotowane do odlotu do USA  :).
wtorek, 7 lipca 2015

Slowly weekend in Cieszyn

Owls was delivered and we spent very nice weekend in Cieszyn. During two days there was Tea Festival. There were many events: concerts, workshops, lectures. You could eat something good, buy tea or beautiful ceramics and meet many people.
During two days I was lying on blanket under the tree, eating good food, participating in workshop and talking with my friend. My children were running in the park or soaking in the fountain (temperature was very,very high).

Sowy zostały dostarczone, a my spędziliśmy nardzo miły weekend w Cieszynie. W tym czasie odbywał się tam Festiwal Herbaty, na którym było wiele fajnych eventów: koncerty, warsztaty, wykłady. Można było zjeść coś dobrego, kupić herbatę albo piękną ceramikę i spotkać wielu ludzi.
W czasie tych dwóch dni leżałam na kocu pod drzewem, jadłam dobre jedzenie, uczestniczyłam w warsztatach (tybetańskia joga lecznicza) i rozmawiałam z przyjaciółką. Dzieci biegały po parku albo kąpały się w fontannie (temperatura była baaaardzo wysoka).

They made also little dolls: Mr policemant and grandmother Ola :).

Robiły też laleczki: Pan policjant i babcia Ola :).


And nice weekend passed :(.

I miły weekend minął :(.


piątek, 3 lipca 2015

These owls tomorrow will go to Cieszyn, to little Lila and her older brother Iwo :)

Te sowy jutro pojadą do Cieszyna, do małej Lili i jej starszego brata Iwa.

I must sew three another owls which will fly to USA!

Muszę jeszcze uszyć trzy inne sowy, które polecą do USA!